arkadaşlar şu soruların cevapları olan var mı? sınavda falan sorulmştur belki yardım edin acil.

Emre202

MB Üyesi
Kayıt
25 Aralık 2016
Mesajlar
12
Tepkiler
0
Yaş
27
Üniv
Osmaniye korkut ata
Sayfa 1 / 8
1. Sanayide enerji tasarrufu projeleri kapsamında alınabilecek basit işletme önlemlerinden en az 3 adedini yazınız.
1- Tüm kaçakların onarımı
2- Optimum yanma veriminin sağlanması ve sürdürülmesi
3- Boruların bakımı ve ekipmanların yalıtımı
4- Buhar kapanlarının bakımı ve onarımı
5- Sık sık buhar kondensat geri dönüşü kontrolü
6- Enerji tüketiminin üretimle birlikte izlenmesi

2. Sanayide enerji tasarrufu projeleri kapsamında proses iyileştirme projelerinin geri ödeme süreleri……….. arasındadır.
a)1-3 yıl b)3-4 yıl c)4-5 yıl d)5-6 yıl e)6-7 yıl

3. Sanayide enerji tasarrufu projeleri kapsamında proses iyileştirme projesi olarak adlandırılabilecek
iyileştirmelerden en az 4 adedini yazınız.
1. Isı eşanjörleri
2. Ekonomizer
3. Kondensat dönüş sistemleri
4. Güç faktörü düzeltilmesi
5. Otomatik yanma kontrol sistemleri
6. Yüksek verimli aydınlatma sistemleri
7. Yüksek verimli motorlar
8. Değişken hız sürücüler
9. Soft starter uygulamaları

4. Aşağıdakilerden hangisi enerji birimi değildir.
a)joul b)cal c)Btu d)Watt e)TEP

5. 3 L/dak debide akan bir suyun sıcaklığı 15 °C den 40 °C ye artırmak için gerekli elektrikli ısıtıcı gücünü Kw olarak hesaplayınız.(1 w= 0.860 Kcal/h)

6. Bir enerji etüdünde kazan baca gazındaki oksijen miktarı 6% olarak ölçülmüştür.Fazla hava miktarı e= değerini hesaplayınız?

7. Bir enerji etüdünde doğalgaz yakılan bir kazanda doğalgaz tüketimi 750 Nm3/h, kazana giren suyun
sıcaklığı 100 °C ve çıkan buharın sıcaklığı 199 °C , basıncı 14 bar ve debisi 10 ton/h . olarak ölçülmüştür. Kazan verimini hesaplayınız.(14 bar basınç ve 199 °C deki buhar % si %100 ve entalpisi 2800kj/kg. Doğalgazın yanma enerjisi 8250 kcal/Nm3 dir.(1 cal= 4.19 joule alınabilir.)
2800kj/kg = 668.25 kcal/kg

8. Eğer istenen son nem miktarı (kurutma işlemi sonunda kuru malzemenin nem miktarı ) , kritik nem miktarından yüksek ise tüm kurutma prosesi , sıcaklık yükselmesi periyodundan sonra ….. hızda kurutma olarak gerçekleşir.
a) artan b)düşen c) artan hızda d) önce artan sonra sabit e) önce düşen sonra artan

9.Eğer kurutmaya tabi tutulacak malzemenin başlangıçtaki nem miktarı , kritik nem miktarından daha düşükse, tüm kurutma prosesi ….. hızda kurutma olarak gerçekleşir.
a) sabit b)düşen c) artan hızda d) önce artan sonra sabit e) önce düşen sonra artan
Sayfa 2 / 8

10. Psikometrik diyagramlarda görebileceğimiz havanın özelliğine ait değerlerden 3 tanesini yazınız?
1. Kuru termometre sıcaklığı
2. Yaş termometre sıcaklığı
3. Nem miktarı
4. Yüzde doygunluk
5. Hava nem karışımının toplam enerjisi
6. Hava nem karışımının özgül hacmi
7. Çiğlenme noktası
8. Buhar basıncı

11.Kurutma işlemlerinde ısı enerjisi ;
A.Kurutucuya giren havanın sıcaklığının yükseltilmesi.
B. Kurutulacak malzemenin sıcaklığının yükseltilmesi.
C.Kurutulacak malzemedeki suyun sıcaklığının yükseltilmesi ve buharlaştırılması
D.Kurutucu yüzeyinden örneğin radyasyon, konveksiyon, kaçaklar vb. şeklinde olan ısı kayıplarının karşılanması amacıyla kullanılır.
Maddelerin başındaki harfler o iş için kullanılan enerji miktarını ifade ettiğini varsayarak; kurutma verimi için aşağı ifadelerden hangisi doğrudur?
a) A/( A+B+C+D) b) B/( A+B+C+D) c) C/( A+B+C+D)
d) D/( A+B+C+D) e) (C+D) / ( A+B+C+D)

12. Kojenerasyon ve trijenerasyon kavramları neyi ifade etmektedir, Kısaca açıklayınız?
Kojenerasyon: Birleşik ısı ve elektrik üretim sistemleri
Trijenerasyon: Birleşik ısı, elektrik ve soğutma sistemleri

13. Kojenerasyon ve trijenerasyon en az 3 adedini yazınız.
1. Buhar türbinli 2. Gaz türbinli
3. Motorlu (otto ve dizel), 4. Kombine çevrimli(Gaz + buhar türbinli)
5. Yakıt hücreli, 6. Stirling motorlu

14. Kojenerasyon uygulamalarında en yüksek elektrik enerjisi / ısı enerjisi oranına aşağıdakilerden hangi sistemle erişilebilir.
a) Buhar türbinli b)gaz türbinli c) motorlu (otto ve dizel)
d) kombine çevrimli(gaz+buhar türbinli) e)fark etmez

15. Trijenerasyonda soğutma işlemi hangi enerji türü kullanılır ve hangi çevrimle gerçekleşir.

16. Kojenerasyon trijenerasyon uygulamalarında temel enerji gereksinimi hangisidir?

17. Aşağıdaki motorlardan hangisine inverter takılmamalıdır?
a) Nominal yükün %30-100‟ ü arasında çalışan motorlar
b) Tam yükle çalışan pompa ve fan motorları
c) Değişken momentli yükler
d) Sık sık dur-kalk yapan motorlar

18. Aşağıdakilerden hangisi sürücü seçimi kriteri değildir?
Sayfa 3 / 8
a)Yük tipi b) ortam sıcaklığı c) motor gücü ve akımı d) motor verim sınıfı

19. Aşağıdakilerden hangisi AC motor sürücü motor yöntemlerinden değildir?
a) Skaler kontrol
b) Vektörel kontrol
c) DTC doğrudan moment kontrolü
d) Yumuşak yol verme

20. Aşağıdakilerden hangisi fan, pompa ve kompresörlerde AC sürücülerin kullanılmasının sebebi değildir?
a) Bu ekipmanlarda kullanılan motorların güç tüketimleri yüksektir.
b) Ġlk kuruluşta çoğunlukla kapasitenin üzerinde motorlar seçilir
c) Ömür boyu maliyet (Life cycle cost) içinde enerji maliyetleri büyüktür
d) Bu tip ekipmanlar çoğunlukla nemli ve tozlu ortamlarda çalışır.

21. Aşağıdakilerden hangisi fan pompa ve kompresörlerde sürücü kullanımının genel faydalarından değildir?
a) Sabit hızda çalışma
b) Mekanik faydalar
c) proses sonuçlarında iyileşmeler
d) Enerji verimliliğinin arttırılması

22. Bir elektrik alanı içindeki, iki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkına ne denir?
a) Akım
b) Gerilim
c) Almaç
d) Empedans

23. Birim zamanda bir iletkenden geçen elektrik yük miktarına ……denir. Cümlesindeki noktalı boşluğa gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir.
a) akım
b)gerilim
c)almaç
d)empedans

24. Birim zamanda tekrarlayan periyodik
a) güç
b)akım
c)frekans
d)gerilim

25. P= √3.U.I.COS Ø eşitliği aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
a) bir fazlı bir sistemde aktif gücü
b) bir fazlı sistemde görünür gücü
c) üç fazlı sistemde aktif gücü
d) üç fazlı sistemde görünür gücü

26. Sabit sıcaklıktaki iletkenin iki noktası arasındaki potansiyel farkının (geriliminin) bu iletkenden geçen akıma oranına ne denir?
Sayfa 4 / 8
a) akım
b) gerilim
c) direnç
d) güç

27. “Sistemin ihtiyacı olan trafo talep faktörü gözetilerek …….. değerde seçilmelidir” cümlesinde noktalı boşluğun olduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) maximum
b) Minimum
c) optimum
d) Güç

28. Kablo seçiminde, seçilecek kablonun ……………açısından da değerlendirilmesi, enerji kayıplarını azaltır.cümlesinde noktalı boşluğun olduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kablodaki enerji kayıpları
b) Dış kılıf rengi
c) Hava sıcaklığı
d) Ortamın rutubeti

29. “Değişken yük durumlarında çalışan pompa ve fanlar …………ile donatılmalıdır” cümlesinde noktalı boşluğun olduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) servo motor
b) Vana
c) klepe
d) Hız kontrol cihazı

30. Tüketilen elektrik enerjisi için kilowattsaat (kwh) üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kw ) miktarı üzerinden alınan bedel alma esasına dayalı tarife sınıfı, nasıl adlandırılır?
a) Tek terimli tarife
b) Tek zamanlı tarife
c) Çok terimli tarife
d) Çok zamanlı tarife

31. ELEKTRĠK ĠLETĠM SĠSTEMĠ ARZ GÜVENĠLĠRLĠĞĠ VE KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠNĠN 11. maddesi gereğince sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde kaçı aşmamalıdır?
a)%14
b)%15
c)%20
d)%33

32. En geniş sıcaklık ölçüm aralığına sahip sensör hangisidir?
a) PT100
b) Isılçift TipK
c) NTC
d) Isılçift TipT

33. Sıcaklık 350 °C ve hassas ölçüm yapılması istendiğinde tercih edilmesi gereken sensör tipi hangisi olmalıdır?
Sayfa 5 / 8
e) Isılçift TipK
f) NTC
g) Kızılötesi (temassız)
h) PT100

34. Bağıl nem ölçümü nedir?
a) Belirli bir sıcaklıktaki mutlak nemin aynı sıcaklıktaki doymuş neme oranıdır.
b) Belirli bir sıcaklıktaki çiğleşme sıcaklığının, mutlak neme oranıdır.
c) Çiğleşme sıcaklığının ortam sıcaklığına oranıdır.
d) Belirli bir sıcaklıktaki çiğleşme sıcaklığının, doymuş neme oranıdır.

35. Bağıl nem ölçümünde kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ölçülmüştür. Aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?
a)Aynı kuru termometre sıcaklığı için en yüksek bağıl nem değeri, en yüksek sıcaklık farkında gözlenir.
b) Aynı kuru termometre sıcaklığı için en yüksek bağıl nem değeri, en düşük sıcaklık farkında gözlenir.
c) Sadece sıcaklık farkına bakılarak bağıl nem değeri hakkında bir şey söylenemez.
d) Yüksek kuru termometre sıcaklıklarında hava daha fazla nem ile yüklenebilir.

36. Noktasal akış hızı ölçülen hava hızı sensörü hangisidir?
a) Büyük çaplı pervane
b) Pilot tüpü
c) Isıtmalı anemometre
d) Küçük çaplı pervane

37. Vektörel hız ölçümü için, hız probunun akış yönüne olan açısı ne olmalıdır?
a) 180° b) 90° c) 45° d) 0°

38. Baca gazı ölçümünde yanma verimi kontrolünde önemli olmayan değişken hangisidir?
a) O2
b) Sıcaklık
c) CO
d) SO2

39. Termal kamera, ne tür yüzeylerde yanıltıcı sonuçlar verir?
a) Mat
b) Renkli
c) Parlak
d) Pürüzlü

40. Kalibrasyon nedir?
a) Ölçüm cihazı ile ölçülen değer ile referans standart arasındaki sapma ve belirsizliğin belirlenmesidir. Bu sapma ve belirsizlik tekrarlanabilir koşullar altında alınan ölçümlerin ortalaması alınarak hesaplanarak bulunur.
b) Kalibre edilmiş aynı türden başka bir cihazla karşılaştırmadır.
c) Ölçüm cihazının referanstan minimum sapma göstermesi için yapılan işlemdir.
d) Ölçüm sonuçlarının ulusal ve uluslar arası standartlara kırılmayan bir kalibrasyon zinciri ile bağlanmasıdır.

41. Yoğun proses uygulamaları (basınç, debi, sıcaklık, seviye vb.) için hangi kontrolcü daha uygundur?
a) PLC
b) Endüstriyel PC tabanlı otomasyon
c) Mikroişlemcili kontrolörler
d) DCS
Sayfa 6 / 8

42. Aşağıdakilerden hangisi SCADA enerji sitemlerinin temel özelliklerinden değildir?
a) Belli bir markaya bağlı değil, piyasada veya tesisinizde bulunan birçok marka sayaç, analizör, röle ve kesici ile uyumlu olmalı
b) Üst yönetim yazılımlarıyla mutlaka haberleşebilmeli
c) Modüler olmalı ve tesisinizde veya Türkiye şartlarına uygun özellikler eklenebilmeli
d) Her türlü raporlamaları otomatik olarak Excel, ***/WEB ortamlarında kolayca hazırlanabilmeli

43. Otomasyon sistemlerinde aşağıdaki hangi özelliklerin bulunması zorunlu değildir?
a) Otomasyon sistemi gelecekte yapılabilecek eklemeler için esnek ve modüler yapıda olmalı
b) Kullanıcı arayüzü (HMI, SCADA ) basit ve anlaşılabilir olmalı
c) Haberleşme sisteminde açık ve standart yapılar (Profibus, ProfiNet, DeviceNet, CanBus, ModBus, Ethernet, BacNet vb…) tercih edilmeli
d) Bütün proseslerde otomasyon sistemi redundant (paralel ve yedekli) olmalı

44. Aşağıdakilerden hangisi DCS sistemlerinde kullanılan I/O kartlarının özelliği değildir?
a) izolasyon seviyesi düşüktür
b) HART ve redundant
c) Ölçeklenebilir
d) EX uyumlu kartlar

45 …………………ışık olarak algılanır ve gündüz görmesinde en yüksek algılama …………‟ de gerçekleşir.
a) 360 nm – 760 nm arasındaki elektromagnetik dalgalar; 510 nm
b) 360 nm – 780 nm arasındaki elektromagnetik dalgalar; 555 nm
c) 380 nm – 780 nm arasındaki elektromagnetik dalgalar; 555 nm
d) 380 nm – 760 nm arasındaki elektromagnetik dalgalar; 510 nm

46. Verimli bir aydınlatma tesisatı oluşturulurken lamba ( ışık kaynağı ) seçiminde aşağıdaki kriterler
göz önüne alınmalıdır.
a) Işık akısı (lümen); aydınlık düzeyi (lux); ömür; renk özelliği
b) Aydınlık düzeyi (lux); etkinlik faktörü (lm/w); ömür; renk özelliği
c) Işık şiddeti (kandela); aydınlık düzeyi (lux); ömür; renk özelliği
d) Işık akısı (lümen); etkinlik faktörü (lm/w); ömür; renk özelliği

47. Sanayide aydınlatma amaçlı tüketilen elektrik enerjisi miktarını azaltmak için yapılması gerekenler nelerdir?
a) Etkinlik faktörü yüksek lambalar kullanmak; uygun tasarımlarla armatür sayısını azaltmak; otomasyon sistemleri ile kullanım süresini kısaltmak.
b) Düşük güçlü lambalar seçmek; verimli aydınlatma armatürleri kullanmak; enerji yönetim sistemleri ile aydınlatma tesisatlarını kontrol etmek.
c) Düşük güçlü lambalar seçmek; uygun tasarımlarla armatür sayısını azaltmak; otomasyon sistemleri ile kullanım süresini kısaltmak.
d) Etkinlik faktörü yüksek lambalar kullanmak; aydınlık düzeyi değerlerini düşürmek;
Otomasyon sistemleri ile kullanım süresini kısaltmak.

48. Ekonomik ömür ……….olarak tanımlanır ve mevcut teknolojik koşullarda sanayide üretim hollerinde kullanılabilen ışık kaynaklarından ekonomik ömürleri en yüksek olanlar …………..dır.
Sayfa 7 / 8
a) Ġstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir aydınlatma tesisinde 100 saat kullanmadan sonraki toplam ışık akısının lambaların kullanılmaz hale gelmeleri ve ışık akılarını azalmalarından dolayı yaklaşık %30 değer kaybetmesi için geçen süredir; metal halojen, tüp flüoresan
ve endüksiyon lambaları
b) Ġstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir Aydınlatma tesisinde, 100 saat kullanmadan sonraki toplam ışık akısının lambaların kullanılmaz hale gelmeleri ve ışık akılarının azalmalarından dolayı yaklaşık %30 değer kaybetmesi için geçen süredir; rengi düzenlenmiş yüksek basınçlı sodyum buharlı tüp flüoresan ve endüksiyon lambaları.
c) Ġstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir aydınlatma tesisinde, normal şartlarda lambaların %50 sinin kullanılmaz hale gelmesi için geçen süredir, rengi düzenlenmiş yüksek basınçlı sodyum buharlı, tüp flüoresan ve endüksiyon lambaları
d) Ġstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir aydınlatma tesisinde, normal şartlarda lambaların %50 sinin kullanılmaz hale gelmesi için geçen süredir, metal halojen tüp flüoresan ve endüksiyon lambaları

49. Aşağıdaki soruları doğru (D) , yanlış (Y) şeklinde cevaplayınız.
(…..) Elektronik balastlar lambanın ve tüm aydınlatma sisteminin etkinlik faktörünü arttırır.
(…..) Normal bir elektronik balast ile lambaların ışık akıları ayarlanabilir
(…..) Türkiye‟de C ve D sınıfı verimsiz manyetik balastların kullanımı yasaklanmıştır
(…..) Renk algılanmasının önemli olduğu üretim hollerinde metal halojen veya renksel geriverim özellikleri iyi olan tüp flüoresan lambalar kullanılmalıdır

50. Buhar içinde hava olması halinde ne olur?
a) Buhar sıcaklığı yükselir.
b) Buhar sıcaklığı düşer.
c) Buhar sıcaklığı değişmez.
d) Buharın içinde hava olmaz.

51. Düşük basınçlı buhar;
a) Düşük basınçlı buhar daha az gizli ısıya sahiptir.
b) Buhardaki gizli ısının basınçla ilgisi yoktur.
c) Düşük basınçlı buharın sıcaklığı daha yüksektir.
d) Düşük basınçlı buhar daha yüksek gizli ısıya sahiptir.

52. Buhar kapanlarından, mekanik tip buhar kapanları aşağıdakilerden hangileridir?
a) Ters kovalı ve denge basınçlı kondenstoplar, mekanik tip buhar kapanıdır.
b) Termodinamik ve bimetalik tip kondenstoplar mekanik tip buhar kapanıdır.
c) Ters kovalı ve şamandıralı kondenstoplar, mekanik tip buhar kapanıdır.
d) Termodinamik ve bimetalik tip kondenstoplar, mekanik tip buhar kapanıdır.

53. Buhar kapanları seçiminde emniyet faktörü ne olmalıdır?
a) Devamlı çalışan serbest şamandralı kondenstoplarda 1.5
b) Kesikli çalışan ters kovalı kondenstoplarda 2.5
c) Devamlı çalışan bimetalik kondenstplarda 1.5
d) Kesikli çalışan serbest kovalı kondenstoplarda 1.5

54. Kondenstop seçerken aşağıdakilerden hangileri olmalıdır?
a) Karşı basınç dikkate alınmalıdır.
b) Kondense suyu miktarı dikkate alınmalıdır.
c) Üreticilerin kullanma grafiklerine bakılmalıdır.
d) Hepsi

55. Sentetik izalosyon malzemelerinin kullanma sıcaklık aralıkları nelerdir?
Sayfa 8 / 8
a) A) -100°C ile +500°C „dir. B) +20°C ile +55°C‟dir.
C) 0 ile 50° K „ dir. D)-100°C ile +75°C „dir.

56. Hangi yüzeyler izole edilmelidir?
a) 60°C olan yüzeylerin tamamı izole edilmelidir.
b) 60°C‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin tamamı ile 50 °C‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin çoğu izole edilmelidir.
c) 50°C‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin tamamı ile 40 °C‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin çoğu izole edilmelidir.
d) 60°K‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin tamamı ile 40 °K‟nin üzerinde sıcaklığı olan yüzeylerin çoğu izole edilmelidir.

57. Ġzole edilmemiş bir buhar vanasının ısı kaybı aynı çaptaki …… metre boru uzunluğuna eş değerdir.
a) 0.5 metre b) 2.0 metre boru boyuna eşittir.
c) 2.5 metre d) 1.5 metre boru boyuna eşittir.
58. Endüstriyel fırınlarda yanma olayı için gereğinden fazla hava verilmesi;
a) Fırının verimini arttırır. b) Malzeme kalitesini olumlu olarak etkiler.
c) Herhangi bir şeyi değiştirmez. D) Fırının verimini düşürür.

59. Aşağıdakilerden hangileri sürekli çalışan fırınlardandır?
a) Ġtmeli tip fırınlar ve yuvarlamalı fırınlar
b) Yürüyen tabanlı fırınlar ve çan tipi fırınlar
c) Arabalı fırınlar ve kapaklı fırınlar
d) Roller fırınlar ve daldırmalı tip fırınlar

60. Fırınlarda kullanılan seramik elyaflı izalosyon malzemeleri;
a) Fırın izalosyonu için uygun değildir.
b) Fırın izalosyonlarında kaya yünü kullanılmalıdır.
c) Fırın izalosyonlarında cam yünü kullanılmalıdır.
d) Seramik elyaflı izalosyon refrakter izalosyona göre 1/10 oranında daha az ısı depolar.

61. Sıvıların ısı transfer katsayıları ile gazların ısı transfer katsayıları arasındaki fark nedir?
a) Sıvıların ısı transfer katsayıları, gazlara göre daha düşüktür.
b) Sıvıların ısı transfer katsayıları, gazlara göre daha yüksektir.
c) Gazların ısı transfer katsayıları sıvıların ısı transfer katsayıları ile anıdır.
d) Gazların ısı transfer katsayıları kullanılan ısı değiştiriciye göre fark eder.

62. Isı pompalarında COP değeri;
a) COP değeri en az 1.5 olmalıdır.
b) COP değeri önemli değildir.
c) COP değeri en az 4 olmalıdır.
d) COP değeri 2-4 arasında değişir.
 
Yukarı Alt