ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası

trlogos

MB Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2015
Mesajlar
6
Tepkiler
5
Yaş
31
Meslek
çevre mühendisliği öğrencisi
Üniv
Karabük üniversitesi
ÇED ( ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME) NEDİR?
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/07/2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

ÇED YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

ÇED’in Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği’nin Dayanağı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’dir. 10.madde; “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar” der.

ÇED Yönetmeliğinin Gelişimi
07.02.1993 tarihinde Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003 ve son olarak 17.07.2008 tarihinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır.

ÇED Süreci
ÇED Yönetmeliği;
• Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetlerin, ÇED RAPORU hazırlatarak ÇED OLUMLU Belgesi,
• Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetlerin ise, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesi almış kuruluşlara hazırlattırılması gerekmektedir.

Firmamız; ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan ve kurulması planlanan tesisin Yönetmelikte yer aldığı listeyi dikkate alarak;

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,
2. Halkın Katılımı Toplantısı organizasyonunun yapılması ve Toplantının gerçekleştirilmesi,
3. Format Belirleme Toplantısına katılım sağlanarak, proje hakkında detay bilginin verilmesi ve formatın alınması,
4. Alınan format çerçevesinde ÇED Raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,
5. Raporun değerlendirilmesinin yapılacağı, İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılımın sağlanması,
6. ÇED OLUMLU Belgesinin alınması.

EK-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması,
2. ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi,
3. Komisyon üyeleri tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne sunulması,
4. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesinin alınması.
Süreçlerini takip etmektedir.

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;
Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;
"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

ÇED RAPORU ÖRNEK İÇERİK
BÖLÜM 1 PROJENİN TANIMI AMACI
1.1. Projenin tanımı, hizmet amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle ilişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği Projenin yatırım veişletme Süresi, Proje Alanının Tanıtımı, Koordinatları
1.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (bütün idari sosyal ünitelerin,Teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içerisindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan kullanımları, binaların kat adetleri ve yükseklikleri v.b.)
1.3. Proje için Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatifleri
1.4. Fayda Maliyet Analizi
1.5. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri
1.5.1. Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (detay görünüşleri, kesitler v.b.)
1.5.2. İnşaat Aşamasının Etapları
1.6. Projeye ilişkin Politik, Yasal ve idari Çerçeve
1.6.1. Projeye ilişkin izin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler)
1.6.2. Proje ile ilgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan ve işlemlerin Kısaca Açıklanması, Zamanlama Tablosu
1.6.3. Projeye ilişkin Finans Kaynakları

BÖLÜM 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
2.1. Proje Alanının ve Alternatiflerin Tanıtımı, Proje Alanının, Lejand ve Plan Notlarında Yer aldığı Onanlı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Proje Alanı ve Yakın Çevresinin 1/25000
Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerinde Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Turizm Yerleşimlerinin Gösterimi Bağlantı Yolları, Mesafelerin Belirlenmesi. Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Proje Sahası
ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım Sanayi ve Koruma Alanlarının Yerleşimlerin, Sağlık Koruma Bandı’nın Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Alanın/Yakın
Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması
2.2. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Özel Statülü Alanlar (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal Sit Alanı, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı v.b.) Proje Alanına Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Krokiler ile Gösterimi
2.3 Proje Alanının Mülkiyetine Ait Bilgiler

BÖLÜM 3 PROJE YER VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Proje Alanı Etki Alanındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü
3.2. Tarım Alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları)
3.3. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri ( Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Deprem, Sel Riski, Benzersiz Oluşumlar vb.) Projeyi Etkileyebilecek Aktif Fayların Sismik/Jeofizik Çalışmalarla Belirlenmesi, 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu
3.4. Taban Suyu Seviyeleri, Zemin Akışkanlıı ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
3.5. Proje Alanında Yaıa Balı Takın, Sel, Göllenme ve Yeraltı suyu Baskın Riski,
3.6. Meteorolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları
3.7. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/25000 Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi
3.8. Projenin inşaatı ve işletme Aamasında Gerekli Su Miktarı, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Proje Alanına Açılmı ve Açılacak Olan Kuyularla ilgili Bilgi Verilmesi
3.9. Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna, Yaşam Alanları (Red Data Book Kategorileri, türler, endemic özellikle local endemic bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına Alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye dümüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, arazi ve literature çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, av hayvanlarının adları ve popülasyonları) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde Gösterilmesi, Bern Sözleşmesine ve IUCN 2002-2003 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları Çerçevesinde Amfibi, Sürüngen, Kuş ve Memeli Türlerinin Sınıflandırılması
3.10. Proje Alanı ve Çevresindeki Orman Alanları, En Yakın Orman Alanına Olan Uzaklığı

BÖLÜM 4 PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
4.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak işler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum V.b.Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar için Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler
4.2. Projenin inşaatı ve işletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri
4.3. Projenin inşaatı ve işletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi, (evsel nitelikli atıksu bakım-onarım ve iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar v.b.)Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri
4.4. Projenin, Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkileri (mevcut ve planlanan kullanımı), proje alanına mesafeleri, debileri ve alınacak önlemler,
4.5. Projenin inşaatı ve Aşamasında Oluşacak Toz (toz yayma işlemleri, toz miktarı, hesaplama yöntemi v.b.)
4.6. İinşaat ve işletme Aşamasında Oluşabilecek Gürültü Kaynakları, Vibrasyon ve Alınacak Önlemler
4.7. Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yeraltı suyu Baskınını Önleme ve Drenaj ile ilgili işlemler
4.8. Projenin Etki Alanı içindeki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
4.9 Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri
4.10. Projenin Orman Alanlarına Olumsuz Etkileri, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler,
4.11. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler
4.12. Nüfus Hareketleri (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler, göç hareketi)
4.13. Tehlikeli Durumlar için Acil Eylem Planı ( yangın, kaza, v.b. için alınacak önlemler, gerekli müdahale ekipmanları), ilk Yardım imkanlar
4.14. Diğer Faaliyetler

BÖLÜM 5 HALKIN KATILIMI
5.1. Projeden Etkilenecek Yöre Halkının Tanıtımı
5.1.1. Halkın ÇED Sürecine Katılımı için Kullanılan Yöntemler
5.1.2. Halkın Projeye ilişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Konu ile ilgili Değerlendirmeler
5.2. Görüşlerine Bavurulan Diğer Proje ilgili Tarafları ve Görüş/Önerileri ve Konu le lgili Değerlendirmeler

BÖLÜM 6 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN ÖZET
6.1. Proje Konusu, Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan içerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge, ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve
Gereklilikleri, Projenin Fiziksel Özelliklerinin, inşaat ve işletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli
Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ıık, ısı, radyasyon v.b.)

KAYNAKLAR
EKLER
RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI
[TBODY] [/TBODY]
 
Yukarı Alt