Oyun yazılımı hata bulma

Engineer:)

MB Üyesi
Kayıt
11 Ocak 2017
Mesajlar
32
Tepkiler
4
Merhaba, oyun kodları yazılımında bir hata var bulamıyorum yardımcı olur musunuz?

#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include <windows.h>
void gotoxy(int x, int y) {
COORD coord; coord.X = x; coord.Y = y;
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}
main() {
int x = 2, y = 2, xa = 1, ya = 1, bekle = 50, a, b, i, deger = 0, y2;//Degiskenler Tanımlanıyor
char tus; //tus degere char olarak belirleniyor
clock_t son;//Zaman Ayarlaması
son = clock() + 60 * CLK_TCK;//Zaman Ayarlaması
srand(time(NULL));//Randomun her seferinde farklı gelmesi
Sifir://* in 0 üzeri ne gelince geleceği yer imi
a = rand() % 60;//random
b = rand() % 15;//random
gotoxy(a, b); printf("0");//belirlenen kordinatlara 0 koy
do {
for (y2 = 0; y2 <= 25; y2++) {// sağ tarafa çizgi çiz
gotoxy(60, y2); printf("|");
}// sağ tarafa çizgi çiz sonu
do {
gotoxy(x, y); printf("*");//belirlenen acılara deger koy
Sleep(bekle);//bekle
gotoxy(x, y); printf(" ");//daha sonra o alanları boşalt
x += xa;//x koordinatın değişsin
y += ya;//y koordinatın değişsin
if (x>58 || x<3) xa = -xa;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür
if (y>20 || y<2) ya = -ya;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür
if (a == x && b == y) {//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt
printf("");//orayı boşalt
deger += 10;//Puanınızı 10 arttır
goto Sifir;//yeni koordinat belirlenecek yer imine git
}//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt sonu
gotoxy(62, 20); printf("Puaniniz:%d", deger);//sağ tarafa puanınız yazar
} while ((clock() < son) && (!hit()));//Tusa basılmadıysa ve saat dolmadıysa ise dön
if (clock() >= son) break;//belirlenen saat aralığında değilse programı bitir++
tus = getch();//klavyeden basılan tusu algıla
if (tus == + && bekle>0) bekle -= 10;//tus + ise ve bekle 0 dan büyükse bekleme süresini 10 azalt
if (tus == -) bekle += 10;// tus - ise nbekleme süresini 10 arttır
} while (tus != 27);//klavyeden escye basılıncaya kadar
}
 
Yukarı Alt