Organik Sentez Nedir

2437
organik sentez nedir

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda organik sentez ve organik sentezin araçları hakkında sizlere araştırdığım bilgileri vereceğim. Kimyanın soylu bir bölümü olan organik sentez, biyologlara, fizikçilere ve özgün özelliklere sahip malzemeye ihtiyaç duyan herkese, ye­ni moleküller sunmanın tek yoludur.

Bu arada sentez, kuvantum fiziğinin ve son yıllarda da bilişimin gelişmesinden büyük ölçüde yararlanmıştır. Yeni ayır­ma (kromatografi gibi) ve analiz tek­nikleri (spektroskopi gibi) sentez uz­manlarına, sentezi yapılan moleküllerin yapısını tam bir kesinlikle belirleme imkânı vermektedir. XIX. yüzyılın başlarındaki ilk çabalarla karşılaştırıl­dığında, teknikler, araçlar ve program­lar tümüyle değişmiştir.

organik sentez
Kromatografi yöntemleri

Organik kimyanın temelleri atıldığın­da karbonun birleşme değeri henüz bi­linmiyordu. Daha sonra kuramsal kim­yanın gerçekleştirdiği laboratuvar deneylerinin sonuçları, birçok sentezin sınaî ölçekte yapılmasına yol açtı. Petrokimya sayesinde günümüzde gide­rek daha fazla sayıda temel molekül­den yararlanılmaktadır. Eskiden ancak küçük miktarlarda elde edilebilen bir­çok benzen türevi ve yanı sıra halojenli hidrokarbonlar, bugün sanayide çö­zücü olarak kullanılmaktadır. Gene or­ganik sentezden yararlanarak, sanayi­nin belli başlı dallarının temel madde­leri üretilmektedir: plastikler, karma malzemeler, ilaçlar vb. Gelişmiş ülke­lerde insan ömrü, diğer etmenlerin ya­nı sıra etkin molekülleri birkaç on yıl öncesine kadar bilinmeyen ilaçlar sa­yesinde yüzde 50 oranında uzamıştır. Genç bir bilim dalı olan organik sen­tez, günümüzde kimyanın bütün dalla­rında çalışmaktadır.

Organik Sentezin Araçları

Sentezi yapılmış yeni moleküllerin tanımlanması gerekir. Kromatografi ve nükleer manyetik rezonans, organik sentez için kimyacının temel araçlarıdır. Kimyanın zorluğu, esas olarak kimyasal tepkimede değil, bu tepkime sonucunda oluşan maddelerin birbirinden ayrılmasında ve analizindedir. Kromatografi, bu kimyasal bi­leşiklerin ayrılması konusunda gerçek bir devrim yaratmıştır; ayrıca son yıllarda hızla gelişen çeşidi spektroskopik teknikler, artık giderek karmaşıklaşan durumlarda bile, bu bileşiklerin yapısal analizine imkân ver­mektedir.

Kromatografi teknikleri, bir karışımın bileşenlerini, mesela C vitaminini ve bunun yükseltgenme bileşiği olan dehidroaskorbik asidi ayırmaya imkân verir. Bu iki molekül, kaynama noktasına erişmeden çok önce ayrışır; bu bakımdan, bunları damıtma yoluyla ayırmak imkânsızdır. Metanol içinde portakal suyu çözeltisi bir kromatografi sütununa kon­duğunda karışımın farklı bile­şenleri, sütun boyunca farklı hızlarda göç eder; bu da ko­laylıkla birbirlerinden ayrıl­malarına imkân verir. Alttepkenlerin göç etme hızlarının farkı çok küçük gibi görünü­yorsa, sütunun uzunluğu artırılır. Bu uzunluk, gerektiğinde birkaç santimetreden onlarca metreye kadar değişebilir.

nükleer manyetik rezonans ve organik sentez
Nükleer manyetik rezonans (NMR) yöntemi

Ayırma işleminden sonra sıra analize gelir. Nükleer manyetik rezonans (NMR) yöntemi, kızılaltı ve morötesi spektroskopileti veya kütle spektrometrisi incelenen molekülün yapısı üzerinde bize çok değerli bilgiler sağlar. Bu bilgiler çoğu zaman kısmîdir, bu nedenle, birçok tekniğin bir arada kul­lanılması gerekir. Spektroskopilerin çoğunda, incelenecek numuneden geçen elektro­manyetik bir ışıma, madde tarafından kısmen soğurulur. Bu soğurulma, belli bir moleküle özgüdür; bunun tayfı, gerçek bir parmak izidir.

Bütün spektroskopiler içinde nükleer manyetik rezonans, sentez kimyasında analize devrim denecek yenilikler ge­tirmiştir; şu konulara ışık tutar: molekül içinde, organik mad­delerin temel bileşenleri olan hidrojen ve karbon atomlarının varlığı; sayıları, dağılımları, komşu atomlarla bağları ve molekül içindeki hareketleriyle ilgili bilgiler. Böyle bir analizi gerçekleştirmek için miligramın belirli bir kesri kadar madde yeterlidir; ayrıca analiz sırasında maddenin tahribi de söz konusu olmaz.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.