Ana Sayfa Bilim Eşzamanlılık ve Zamanın Göreliliği

Eşzamanlılık ve Zamanın Göreliliği

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda eşzamanlılık ve zamanın göreliliğizaman genişlemesi ve eşzamanlılık ve zamanın göreliliği ile ilgili örnekleri sizlerle paylaşıyorum. Newton mekaniğinin temel ön kabullerinden biri, bütün gözlemciler için aynı olan bir evrensel zaman eşelinin varlığıdır. Gerçekten Newton şöyle yazmış­tı; “mutlak, gerçek ve matematiksel zaman, kendi başına, kendi doğası içinde, hiçbir dış etkiye bağlı olmaksızın tekdüze akar.” Böylece Newton ve onun ta­kipçileri eşzamanlılığı basitçe, doğal bir varsayım olarak kabul ettiler. Albert Einstein özel görelilik teorisinde bu varsayımı terketti.

görelilik kuramı
Şekil 1

Albert Einstein bu noktayı açığa kavuşturmak için yukarıdaki düşünce deneyini ta­sarladı. Bir yük vagonu sabit hızla hareket ederken, her iki ucuna, Şekil a de görüldüğü gibi birer yıldırım düşsün ve yıldırımlar vagonda ve yerde iz bıraksınlar. Vagon üzerindeki izler A’ ve B’ ve yerdeki izler A ve B ile etiketlensinler. O gözlemcisi A’ ile B’nin ortasında vagonla birlikte hareket etsin ve O gözlemcisi A ile B nin arasında yerde dursun. Gözlemcilerin kaydettiği olaylar Şekil b de gösterildiği gibi, yıldırım düştüğü anı belirleyen ışık sinyal­leri O gözlemcisine aynı anda ulaşırlar. Bu gözlemci sinyallerin aynı hızla eşit uzaklıkları katlettiklerini anlar ve doğru olarak A ve B deki olayların aynı anda olduklarına karar verir. Şimdi aynı olayların O’ gözlemcisi tarafından nasıl gö­rüleceğini düşünelim. Şekil b gösterildiği gibi sinyaller O gözlemcisine va­rıncaya kadar O’ gözlemcisi belli bir miktar yer değiştirmiştir.

Bu nedenle B’ den gelen sinyal O’ nün önünden geçip gitmiş olmasına rağmen A’ den çıkan sinyal henüz O’ ye ulaşamamıştır. Bir başka deyişle O’, B’ den gelen sinyali. A’ den gelen sinyalden önce görür. Einstein’a göre, her iki gözlemci de ışığın ay­nı hızla yayıldığını görmelidirler. Bu nedenle O’ gözlemcisi yıldırımların önce vagonun önüne, sonra arkasına düştüğüne karar verir.

Bu düşünce deneyi iki olayın O gözlemcisi için eşzamanlı ama O’  gözlem­cisi için eşzamanlı olmayacağını açıkça gösterir. Bir başka deyişle, bir referans sisteminde eşzamanlı olan iki olay genel olarak birinciye göre hareketli olan ikinci bir sistemde eşzamanlı değildirler. Yani, eşzamanlılık mutlak bir kavram değildir ve daha çok gözlemcinin hareket durumuna bağlıdır.

eşzamanlılık

Eşzamanlılık ve Zamanın Göreliliğin Esas Noktası

Olayları belirlemek ve fizik yapmak için her­hangi bir eylemsiz referans sistemi kullanılabilir. Tercihli bir referans sistemi yoktur. Ancak, farklı eylemsiz referans sistemlerindeki gözlemciler saatleri ile farklı zaman aralıkları ve çubuk metreleri ile farklı uzunluklar ölçerler. Her şeye rağmen bütün gözlemciler kendi referans sistemlerindeki fizik yasalarının formları konusunda anlaşırlar, çünkü bu yasalar birbirlerine göre sabit hızla hareket eden bütün gözlemciler için aynı olmalıdırlar. Örneğin; S siste­mindeki F=ma bağıntısı, S ye göre sabit hızla hareket eden S’ sisteminde F’=ma’ olarak aynı şekle sahip olmalıdır. Uzay ve zamanın değişmesi, birbirlerine göre sabit hızla hareket eden bütün gözlemciler için fizik yasalarının (Maxwell’ in eşitlikleri de) aynı kalmasını sağlar.

Zaman Genişlemesi

Şekil 3a daki sağa doğru v hızıyla hareket eden vagonu inceleyerek, farklı eylemsiz referans sistemlerindeki gözlemcilerin daima iki olay arasındaki za­man aralıklarını farklı ölçecekleri gerçeğini gösterebiliriz. Vagonun tavanında bir ayna vardır ve bu sistemde durgun olan O’ gözlemcisi aynadan d kadar aşa­ğıda bir lazer tutmaktadır. Herhangi bir anda lazer aynaya doğru bir ışık atma­sı yayınlar (olay 1) ve belli bir süre sonra atma aynadan yansıdıktan sonra la­zere geri döner (olay 2). O’ gözlemcisi, C’ saati ile bu iki olay arasındaki Δtp zaman aralığını ölçer.(p alt indisi, biraz sonra göreceğimiz gibi has deyimini temsil etmektedir.) Işık atmasının hızı c olduğundan atmanın O’ den çıkıp, ay­nana yansıdıktan sonra tekrar O’ dönmesi için geçen süre

zaman genişlemesi

kadardır. Bu zaman aralığı Δtp nin O’ tarafından cisim tarafından ölçülebilme­si için bu referans sisteminde lazere yakın duran tek bir C’ saati yeterli olur.

zaman genişlemesi
Şekil 3

Şekil 3 (a) Bir ayna hareketli araca bağlıdır ve bir ışık, atması araçta hareketsiz O gözlemcisi tarafından gönderiliyor. (b) Aracın dışında rayların yakında duran 0 gözlemcisine göre ayna ve O’ v hızıyla hareket etmektedir. O gözlemcisinin ölçtüğü ışık atmasının katettiği mesafenin 2d den büyük olduğuna dikkat ediniz. (c) Δt ile Δtp arasındaki bağıntıyı bulmak için kullanılan dik üçgen.

Şimdi, Şekil 3 b de görüldüğü gibi, aynı olayların O gözlemcisi tarafın­dan nasıl görüleceğini düşünelim. Bu gözlemciye göre ayna ve lazer v hızıyla sağa doğru gitmektedirler ve sonuçta olaylar dizisi bütünüyle farklı görünür­ler. Lazerden çıkan ışık aynaya vardığında, Δt , O tarafından ölçülen, ışığın O’ den çıkıp aynadan yansıdıktan sonra tekrar O’ ye gelmesi için geçen süre ol­mak üzere, ayna vΔt/2 kadar sağa gitmiştir. Bir başka deyişle O gözlemcisini vagonun hareketi nedeniyle ışığın aynaya varabilmesi için ışığın lazerden düşey doğrultu ile belli bir açı yaparak çıkması gerektiğine karar verecektir. Şe­kil 3 a ile b’yi karşılaştırdığımızda (b) de ışığın (a) dakinden daha uzun yol katletmesi gerektiğini görürüz. (Her iki gözlemci, birbirinin hareket ettiğini bilmediğine dikkat ediniz. Her biri kendi eylemsizlik referans sisteminde dur­gundur.)

Eşzamanlılık ve zamanın göreliliği, zaman genişlemesini ve eşzamanlılık ve zamanın göreliliği ile ilgili örnekleri sizlerle paylaştım. Diğer yazımızda görüşmek üzere.

arıcılık malzemeleri
Oğuzhan Mallı
Oğuzhan Mallı
Merhabalar, ben Oğuzhan Mallı Mühendis Beyinler sitesinin kurucusuyum. Yazılarımda yaptıklarımla, düşüncelerimle ilgili pek çok şey bulabilirsiniz. Yorumlarınız, düşünce ve tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Vakit ayırıp bıraktığınız her bir yorum için teşekkür ederim.

2 Yorum

 1. Kuantum Mekaniği, Genel Relativite Teorisinin somut bir sonucudur. Bilindiği gibi Genel Relativite Teorisinde, ‘Büyük kütleli uzay cisimlerindeki saatler, küçük kütleli uzay cisimlerindeki saatlere göre geri kalırlar.’ (Gravitasyon alanlarındaki farktan dolayı) . Buna göre, jüpiterdeki bir saat, dünyadaki bir saate göre geri kalacaktır. Dünyadaki bir saat, ay’daki bir saate göre geri kalacaktır. Ay’daki bir saat ise, küçük kütleli bir meteordaki saate göre geri kalacaktır.’ Bunun doğruluğu bugüne kadar çeşitli deneylerle kanıtlanmıştır. Genel Relativite Teorisi’nin sonucudur. Teori burada sonlandırıldığı için, bilim insanları bu sonucu, (kütle -zaman) ilişkisini soyut olarak algılamışlardır.

  Oysa, zamanı etkileyen bu uzay kütleleri, kendileride zamandan somut olarak etkileneceklerdir. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için ,Genel Relativite Teorisini şöyle devam ettirebiliriz. ‘Küçük kütleli bir meteordaki saat, Alfa taneciğindeki bir saate göre geri kalır. Alfa taneciğindeki bir saat, Beta taneciğindeki bir saate göre geri kalır. Beta taneciğindeki bir saat, x ışınındaki bir saate göre geri kalır. X ışınındaki bir saat, Gamma ışınındaki bir saate göre geri kalır.

  Büyük kütleli uzay cisimlerinin ömürleri, yani kütleden enerjiye, enerjiden kütleye dönüşme süreleri çok uzundur. Bunu gözlemlememiz çok zordur. Çünkü, web sitemden (timeflow. org) görüleceği üzere, 1 kg kütlenin uzaydaki ömrü 9.10^16 s ye, yani 2,851,927,903.26 yıldır. Fakat, çok küçük kütlelere sahip uzaydaki serbest parçaçıklarda bu, periodlar olarak gözlemlenmekte , kütleden enerjiye, enerjiden kütleye dönüşümler okadar kısa zamanlarda olmaktadır. Bu durum Kuantum Mekaniğini doğurmaktadır. (Dalga-Tanecik ikilemi) Bu, Genel Relativite Teorisinin kaçınılmaz somut bir sonucudur. Fizikçi Richard Feynman ‘Fizik Yasaları Üzerine’ adlı kitabında Kuantum Mekaniği ile ilgili olarak talebelerine, ‘Buna karşın, kuantum mekaniğini kimsenin anlamadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Küçük parçacıklar farklı davranırlar dalga-tanecik ikilemi olarak. Eğer yapabilirseniz, kendinize sürekli ‘ama bu nasıl olabilir?’ diye sormayın, çünkü çabanız boşunadır.

  Şimdiye kadar hiç kimsenin kurtulamadığı bir çıkmaz sokağa girersiniz. Bunun neden böyle olabildiğini hiç kimse bilmiyor. Buna kuantum mekaniksel bir davranış biçimi diyebiliriz.’ S/151. Demektedir. Halbuki bu, dalga ve tanecik ikileminin nedeni, yukarıda bahsemiş olduğum üzere, Kuantum Teorisi, Genel Relativite Teorisinin somut bir sonucudur. Bu durum Einstein’in ‘Tanrı zar atmaz’ sözünü doğrulamaktadır.

  Eğer, ‘Hız=Yol/Zaman’ formülü bilinmeseydi, hızı anlatabilmek için, eğer hızlı gitmişsek,’yol hızlandı ya da yol daraldı’ ifadelerini kullanacaktık. Eğer yavaş gitmişsek ‘yol yavaşladı ya da yol genişledi’ ifadelerini kullanacaktık. Bugün, zaman konusundaki ‘zamanın hızlanması ya da zamanın daralması’ ve ‘zamanın yavaşlaması ya da zamanın genişlemesi’ ifadeleri ‘Zaman Akışı=Zaman/Enerji’ formülünün bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Burada, yavaşlayan ya da hızlanan, daralan ya da genişleyen zaman değildir. ‘Zaman Akışı’ hızlanır ya da yavaşlar. Tıpkı hız gibi.

  Konu,web sitemde geniş olarak açıklanmıştır. Web sitem, Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki, Zamanın Doğasını Araştırma Enstitüsü’nün web sitesi olan, ‘chronos. msu. ru/old/rweblinks. html’ mevcuttur. Ayrıca, Fransız Bilim İnsanı, Jean De Climont’un 2012 yılı yayını olan, ‘The Worldwide List of dissident Scientists’ adlı eserindeki ‘K’ indeksinde, ‘editionsassailly. com/liste_diss_alpha/climont%20full%20list%20K%20htm. htm’ makalelerim ve web sitem yeralmaktadır. Yine yayınlanan üç makalem vidainstitute .org/?page_id=656 Vida Institute sayfasındadır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

robotzade Yazar Ol arıcılık malzemeleri

Yeni Yazılar

Hepimizin Uyması Gereken Tolstoy Kuralları

Herkesin kitaplığında yer alması gereken, kitapları ile kendi benliğimizi sorgulatan, Dostoyevski’nin Bir Yazarın Günlüğü kitabında kendisi için deha olduğunu ve olağan üstü yüksek sanat...

CBD Yağı Nedir, CBD Yağı Faydaları

2019 yılında hiçbir bileşik, pazarını CBD kadar genişketmedi. Kendirgillerin bu üyesi, yılın en çok ürün çeşitliliğine sahip bitkisi oldu: Sudan yeni nesil kahveye, jöle...

Ses Dalgası Nedir

Ses; katı, sıvı ve gazların içindeki parçacıklardan geçen titreşimler sonucu oluşur. Bu titreşimler ses dalgaları oluşturur ve bu dalgalar kulağınıza eriştiğinde beyniniz tarafından ses...

Türkiye’nin Deprem Gerçeği Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği

24 Ocak 2020'de Elazığ'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 41 kişi hayatını kaybetti 1607 kişi ise yaralandı....

Mühendislik Maaşları

Seramik Mühendisliği‎ Maaşları

Seramik mühendisi kimdir? Türkiye' de yeni bir bölüm olan seramik mühendisliği hakkında genel olarak verilebilecek tanımlama şu şekildedir. Seramik mühendisliğinin uzmanlık alanı evler, iş...

Yönetim Bilişim Sistemleri Maaşları

Yönetim bilişim sistemleri maaşları ne kadar? Teknik bağlamda tam donanımlı bir yönetici olarak yetişen yönetim bilişim sistemleri maaşları kişinin gelişme süresince kendilerine ek olarak...

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği maaşları hakkında internetten araştırdığımız bilgileri sizlere sunacağız. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, sık sık...

Nükleer Enerji Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda nükleer enerji mühendisliği maaşları hakkında internetten araştırarak bulduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Nükleer enerji mühendisliği; atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan...